භාවනා

සතර සතිපට්ටානය              
ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්