ආධාර

ඔබට දැන් අනතර්ජාලය ඔස්සේ පරිත්‍යාගයන් කළ හැක.

Make a Donation

Donate to Seela Suwa Arana

සම්පත් බැංකුව – ඇතුරුගිරිය ශාඛාව
ගිණුම – ශීල සුව අරණ
ගිණුම් අංකය – 0067 6000 0068
ලංකා බැංකුව – මෙට්රොපොලිටන් ශාඛාව
ගිණුම – ශීල සුව අරණ
ගිණුම් අංකය – 8007 4124
Bakkula Maha Seya

Donate to Bakkula Saya

සම්පත් බැංකුව – ඇතුරුගිරිය ශාඛාව
ගිණුම – ශීල සුව අරණ
ගිණුම් අංකය – 0067 6000 0076
ලංකා බැංකුව – මෙට්රොපොලිටන් ශාඛාව
ගිණුම – ශීල සුව අරණ
ගිණුම් අංකය – 8010 1773

ඇතැම් රටවල සැදැහැවතුන් හට එම ගිණුම් වෙත ඔබේ මුදල් පරිත්‍යාග කිරීමට
තාක්ෂණික අපහසුතා ඇත්නම් පහත ගිණුමට ඔබේ මුදල් පරිත්‍යාග කරන්න​.

හැටන් නැෂනල් බැංකුව – අතුරගිරියා ශාඛාව
ගිණුම – ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි
ගිණුම් අංකය – 1540 2005 9835

Make your donations online


ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්