බක්කුල මහා සෑය

Share this post

බක්කුල මහා සෑය

බක්කුල මහා සෑයේ අසිරිමත් නිර්මාණය සිදුකල ප්රධාන නිර්මාණය ශිල්පියා රජෙකු ලෙස අන්දවා පෙරහැරකින් ඇතෙකු පිට ගෙන්වා බක්කුල මහාසෑය ඔහුලවා විවෘත කරවූ අසිරිමත් පිංකම,… 2023/05/03
බක්කුල මහා සෑය පහල මාලය සහ ප්රධාන බුද්ධ ප්රථිමා වහන්සේ බුදු සසුනට පූජාකල පිංකම.              
Galigamuwe Gnanadeepa Thero