බක්කුල මහ සෑයේ පරිවාර කොත් වහන්සේලා අට නමක් අද දින පලදවන ලදී 2023.04.22

Share this post

බක්කුල මහ සෑයේ පරිවාර කොත් වහන්සේලා අට නමක් අද දින පලදවන ලදී 2023.04.22
              
Galigamuwe Gnanadeepa Thero