බක්කුල මහ සෑ වන්දනා ගාථාව
              
Galigamuwe Gnanadeepa Thero